PER UNA ALIANÇA DE LA CLASSE TREBALLADORA I DELS POBLES DE L'ESTAT ESPANYOL QUE PERMETI RECUPERAR LA SOBIRANIA POPULAR I ELS DRETS SOCIALS DE CATALUNYA.

De nou la celebració de l'11 de setembre serà utilitzada pel govern de la Generalitat i les formacions nacionalistes que li donen suport per amagar les seves polítiques neoliberals, privatitzadores dels serveis públics particularment en salut i educació, de les retallades de la despesa social, darrera de la bandera i de l'anomenat "Procés" cap a la independència.

Certament, la continuïtat en funcions del govern del Partit Popular, i el recent pacte amb Ciutadans per a la investidura de Mariano Rajoy, pacte de contingut antisocial i recentralitzador, junt amb les amenaces del Tribunal constitucional contra la presidenta i taula del Parlament, serveix per reviu-re les brases del foc independentista. Ens trobem davant la repetició d'un joc polític que solament beneficia a les formacions contrincants.

Els partits del nacionalisme espanyol i el nacionalisme català que van renunciar a la sobirania popular i econòmica de l'estat espanyol, de les seves nacions i pobles, per integrar-se en la UE i dotar-se de la moneda única, que han defensat les seves polítiques d'ajust i austeritat per reduir el dèficit fiscal i garantir la devolució del deute, que juntament amb CiU (actual PDC) van votar a favor de la llei orgànica d'estabilitat pressupostària que ha recentralitzat l'estat, escenifiquen un conflicte ple d'hipocresia i cinisme.

L'aposta del govern de la Generalitat, i de "Junts pel si", per la independència de Catalunya en l'actual marc de la UE, més enllà de la seva viabilitat jurídica en funció dels tractats existents, és una estafa política a la ciutadania de Catalunya, particularment a la població il·lusionada amb la independència. En l'actual Unió Europea la República catalana no seria realment independent, seguiria sotmesa al dictat de les oligarquies europees per recuperar els préstecs, forçada a vendre el seu patrimoni públic, i retallar els drets socials, n'hi ha prou amb mirar-se en el mirall de Grècia.

En l'actualitat, els governs dels estats que componen la UE, no reconeixeran la independència de Catalunya, per evitar un procés de contagi en els seus propis estats, amb major raó en una conjuntura de crisi del projecte de la Unió Europea després del triomf del Brexit.

Les tensions en el si del "procés", entre les forces nacionalistes que adverteixen els perills d'un reforçament dels partits nacionalistes espanyols, i en conseqüència una major retallada de l'autogovern de la Generalitat en el cas de mantenir el pols independentista fins a les seves últimes conseqüències, i aquelles que aposten per la senda del "victimisme" en la perspectiva d'una nova derrota èpica, no finalitzaran després de la mobilització de l'11 de setembre...

Enfront de l'estratègia nacionalista que condueix a la derrota i la regressió en drets i llibertats, és necessari i possible articular una aliança de pobles, de forces polítiques i socials, per aconseguir un canvi real a Catalunya i l'estat espanyol, canvi basat en la recuperació de la sobirania popular i econòmica, imprescindible per aplicar altres polítiques que permetin superar la crisi amb més justícia i solidaritat, canvi que impulsi l'apoderament ciutadà per engegar un procés constituent que garanteixi el dret d'autodeterminació dels pobles, i per tant una construcció federal justa entre iguals.

Les forces polítiques i socials amb un projecte transformador a Catalunya han d'impulsar una nova esperança, per a això han d'evitar la subordinació als interessos i estratègies dels nacionalistes de tot signe, particularment del nacionalisme català burgès i ordoliberal.

Els qui, en el si de l'independentisme, defensen l'alternativa del socialisme, no poden seguir prestant-se al joc de facilitar per activa o per passiva la continuïtat de la governança neoliberal de Puigdemont. Han d'obrir-se a noves aliances que facilitin una estratègia que eviti la derrota i permeti transformar radicalment la societat.

És hora de derrotar a Puigdemont en la propera votació de la moció de confiança i obrir l'esperança d'un canvi a Catalunya. Previsiblement unes noves eleccions a la Generalitat de Catalunya donarien lloc a un canvi significatiu en la correlació de forces en el Parlament favorable a la confluència de les forces polítiques representades entorn de "Catalunya sí que es pot" i "En Comú podem", a la qual hauria de sumar-se la CUP. La qual cosa tindria un enorme impacte a Catalunya i en la resta de l'estat espanyol.

Certament, la majoria de forces nacionalistes a Catalunya, tenen por a aquesta possibilitat, i per això intenten arrossegar a les forces de l'esquerra transformadora per la senda independentista excloent on ells són hegemònics. Conscients, que això dividirà i desmobilitzarà a la base electoral de l'esquerra transformadora a Catalunya, i l'allunyarà de l'esquerra transformadora de la resta de l'estat espanyol, afeblint el projecte en comú.

Més que mai cal evitar aquest parany. Enfront dels qui preparen un 11 de setembre exclusivament independentista que divideix a les capes populars de Catalunya, cal promoure la Catalunya de la justícia, la democràcia, la igualtat i la solidaritat, on són catalans i catalanes els qui viuen i treballen en ella, i que defensen una sortida democràtica basada en el "dret a decidir".

Per a això cal triar ben en què convocatòria es participa. Per descomptat cal evitar convertir-se en el ximple útil que arrossega a la gent allí on tot sumarà a favor de l'estratègia de l'independentisme conservador i falsament sobiranista.

XSUC-Socialisme 21 crida a participar activament l'11 de setembre vinent en la concentració de Sant Boi de Llobregat, que tindrà lloc a les 12.30 hores en el Parc de la Muntanyeta (costat carrer Baldiri Aleu).


PER LA RECUPERACIÓ DE LA SOBIRANIA POPULAR

PER L'APODERAMENT DE LA CIUTADANIA ENFRONT DE L'AUTORITARISME ORDOLIBERAL

EN DEFENSA DE LES LLIBERTATS DEL POBLE DE CATALUNYA I DELS DRETS SOCIALS DE TOTS ELS POBLES

Setembre 2016

11 DE SEPTIEMBRE: SIN SOBERANÍA POPULAR NO HAY DERECHOS NI LIBERTADES

POR UNA ALIANZA DE LA CLASE TRABAJADORA Y DE LOS PUEBLOS DEL ESTADO ESPAÑOL QUE PERMITA RECUPERAR LA SOBERANIA POPULAR Y LOS DERECHOS SOCIALES DE CATALUNYA

De nuevo la celebración del 11 de septiembre va a ser utilizado por el gobierno de la Generalitat y las formaciones nacionalistas que le prestan apoyo para ocultar sus políticas neoliberales, privatizadoras de servicios públicos particularmente en salud y educación, de recorte del gasto social, tras la bandera y el llamado “Procés” hacia la independencia.

Ciertamente, la continuidad en funciones del gobierno del Partido Popular, y el reciente pacto con Ciudadanos para la investidura de Mariano Rajoy, pacto de contenido antisocial y recentralizador, junto a las amenazas del Tribunal constitucional contra la presidenta y mesa del Parlament, reaviva las brasas del fuego independentista. Nos encontramos ante la repetición de un juego político que solo beneficia a las formaciones contrincantes.

Los partidos del nacionalismo español y el nacionalismo catalán que renunciaron a la soberanía popular y económica del estado español, de sus naciones y pueblos, para integrarse en la UE y dotarse de la moneda única, que han defendido sus políticas de ajuste y austeridad para reducir el déficit fiscal y garantizar la devolución de la deuda, que junto con CiU (actual PDC) votaron a favor de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria que ha recentralizado el estado, escenifican un conflicto lleno de hipocresía y cinismo.

La apuesta del gobierno de la Generalitat, y de “Junts pel si”, por la independencia de Catalunya en el actual marco de la UE, más allá de su viabilidad jurídica en función de los tratados existentes, es una estafa política a la ciudadanía de Catalunya, particularmente a la población ilusionada con la independencia. En la actual Unión Europea la República catalana no sería realmente independiente, seguiría sometida al dictado de las oligarquías europeas para recuperar los préstamos, forzada a vender su patrimonio público, y recortar los derechos sociales, basta con mirarse en el espejo de Grecia.

En la actualidad, los gobiernos de los estados que componen la UE, no reconocerán la independencia de Catalunya, para evitar un proceso de contagio en sus propios estados, con mayor razón en una coyuntura de crisis del proyecto de la Unión Europea tras el triunfo del Brexit.

Las tensiones en el seno del “procés”, entre las fuerzas nacionalistas que advierten los peligros de un reforzamiento de los partidos nacionalistas españoles, y en consecuencia un mayor recorte del autogobierno de la Generalitat en el caso de mantener el pulso independentista hasta sus últimas consecuencias, y aquellas que apuestan por la senda del “victimismo” en la perspectiva de una nueva derrota épica, no finalizarán tras la movilización del 11 de septiembre...

Frente a la estrategia nacionalista que conduce a la derrota y la regresión en derechos y libertades, es necesario y posible articular una alianza de pueblos, de fuerzas políticas y sociales, para conseguir un cambio real en Catalunya y el estado español, cambio basado en la recuperación de la soberanía popular y económica, imprescindible para aplicar otras políticas que permitan superar la crisis con más justicia y solidaridad, cambio que impulse el empoderamiento ciudadano para poner en marcha un proceso constituyente que garantice el derecho de autodeterminación de los pueblos, y por tanto una construcción federal justa entre iguales.

Las fuerzas políticas y sociales con un proyecto transformador en Catalunya deben impulsar una nueva esperanza, para ello deben evitar la subordinación a los intereses y estrategias de los nacionalistas de todo signo, particularmente del nacionalismo catalán burgués y ordoliberal.

Quienes, en el seno del independentismo, defienden la alternativa del socialismo, no pueden seguir prestándose al juego de facilitar por activa o por pasiva la continuidad de la gobernanza neoliberal de Puigdemont. Deben abrirse a nuevas alianzas que faciliten una estrategia que evite la derrota y permita transformar radicalmente la sociedad.

Es hora de derrotar a Puigdemont en la próxima votación de la moción de confianza y abrir la esperanza de un cambio en Catalunya. Previsiblemente unas nuevas elecciones a la Generalitat de Cataluña darían lugar a un cambio significativo en la correlación de fuerzas en el Parlament favorable a la confluencia de las fuerzas políticas representadas en torno a “Catalunya sí que es pot” y “En Comú podem”, a la que debería sumarse la CUP. Lo cual tendría un enorme impacto en Catalunya y en el resto del estado español.

Ciertamente, la mayoría de fuerzas nacionalistas en Catalunya, tienen miedo a esa posibilidad, y por ello intentan arrastrar a las fuerzas de la izquierda transformadora por la senda independentista excluyente donde ellos son hegemónicos. Conscientes, que ello dividirá y desmovilizará a la base electoral de la izquierda transformadora en Catalunya, y la alejará de la izquierda transformadora del resto del estado español, debilitando el proyecto en común.

Más que nunca hay que evitar esa trampa. Frente a quienes preparan un 11 de septiembre exclusivamente independentista que divide a las capas populares de Catalunya, hay que promover la Catalunya de la justicia, la democracia, la igualdad y la solidaridad, donde son catalanes y catalanas quienes viven y trabajan en ella, y que defienden una salida democrática basada en el “derecho a decidir”.

Para ello hay que elegir bien en que convocatoria se participa. Desde luego hay que evitar convertirse en el tonto útil que arrastra a la gente allí donde todo sumará a favor de la estrategia del independentismo conservador y falsamente soberanista.

XSUC-Socialismo 21 llama a participar activamente el próximo 11 de septiembre en la concentración de Sant Boi de Llobregat, que tendrá lugar a las 12:30 horas en el Parc de la Muntanyeta (al lado de la calle Baldiri Aleu).

POR LA RECUPERACION DE LA SOBERANÍA POPULAR

POR EL EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA FRENTE AL AUTORITARISMO ORDOLIBERAL

EN DEFENSA DE LAS LIBERTADES DEL PUEBLO DE CATALUNYA Y DE LOS DERECHOS SOCIALES DE TODOS LOS PUEBLOS

Septiembre 2016

Guardar

Guardar

Moviments i lluites

LA LARGA LUCHA POR LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA

Por fin, la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía se hizo realidad. El pasado 12 de julio el Parlamento de Catalunya votó a favor de la propuesta de ley por unanimidad. El pasado 15 de septiembre se inició el plazo oficial para cursar las solicitudes. La ley se desplegará durante 30,5 meses, hasta alcanzar el 1 de abril de 2020 el máximo de la cuantía de las prestaciones para todas las personas y familias beneficiarias.

Atrás queda un largo proceso de construcción de una amplia unidad social y ciudadana, de numerosas actividades para ganar la opinión pública a favor de la proposición de ley durante cerca de seis años,

Leer más...

Política i Memoria

El socialismo en la obra y la vida del Che

Las diversas biografías de que disponemos sobre Ernesto Che Guevara se han caracterizado por subestimar el estudio de su pensamiento a pesar de tratarse de una de las figuras históricas en quien la consecuencia entre sus ideas y su conducta se nos manifiesta con mayor fuerza. Se hace de notar la falta de una biografía intelectual que dé cuenta de la formación y evolución de sus ideas en los distintos contextos de su azarosa existencia y como parte inseparable de su extraordinaria personalidad.

Precisamente, un rasgo señalado por todos sus biógrafos ha sido su fuerte vocación intelectual, que finalmente se plasmaría en una brillante reflexión sobre la práctica y la teoría revolucionaria.

Leer más...

Internacional

"Victoria tajante": Chavismo arrasa en 17 de las 23 gobernaciones en Venezuela

 
De acuerdo al primer boletín del Consejo Nacional Electoral (CNE), se ha escrutado 95,8% de la data.

El primer boletín del Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que el chavismo obtuvo la victoria en 17 de las 23 gobernaciones disputadas en los comicios regionales en Venezuela.

La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, informó que hubo 61,14% de participación, una cifra que supera la asistencia a las urnas en las elecciones para gobernadores celebradas en 2012 (53,94%). Hasta ahora, restan los resultados en el estado Bolívar porque la tendencia no es irreversible.

Leer más...

Agenda

Octubre roig a Prat: “Cinema revolucionari i consciència de classe” a càrrec de Xavier Padullés

Commemoració del centenari de la Gran Revolució Socialista d´Octubre

Conferència a càrrec de  Xavier Padullés i Paricio, Doctor en Història per la UB. Sempre ha estat interessat pel moviments socials i revolucionaris des d´una mirada marxista com a motor de transformació social. Ha estat durant 10 anys profesor a la UAB i al Prat ha tingut diversos càrrecs a la Cooperativa Obrera de Viviendas a més de col.laborar amb el Teatre Kaddish.

Farà un breu recorregut pel cinema soviètic, especialment el revolucionari dels anys 20. Aquesta cinematografia va ser una de les més originals del món per forma i contingut gràcies a l´explosió revolucionària d´Octubre de 1917. La col.lectivitat com a motor de canvi a diferència del cinema dels EE.UU on tot es fa sobre la individualitat a ultrança. Una cinematografia soviética per ser descuberta.

Font: http://www.elprat.cat/la-ciutat/

Informació

Estados Unidos: Cómo los multimillonarios se convierten en multimillonarios

Estados Unidos tiene el mayor índice de desigualdad, la tasa de mortalidad más alta, los impuestos más regresivos y el mayor subsidio público a banqueros y multimillonarios que ningún otro país desarrollado. En este ensayo examinaremos las raíces socio-económicas de la desigualdad y la relación entre la concentración de riqueza y el retroceso de las clases trabajadora y asalariada.

La evasión impositiva, en todas sus formas, es una de las fuentes más constante de la riqueza de los multimillonarios. Contrario a lo que dice la propaganda mediática a favor de los negocios, entre un 67 y un 72% de las corporaciones no pagan ni un céntimo después de los créditos y exenciones fiscales que reciben… mientras que los trabajadores pagan de un 25 a un 30% de sus ingresos en impuestos. La tasa de la minoría de corporaciones que pagan impuestos fue del 14%.

Leer más...

Documents

El ciclo político del agua: caudales turbulentos

El curso del agua es un indicador de buena parte de las patologías de la vida política. Llama la atención la preocupación que la corrupción suscita en las encuestas y la falta de una respuesta proporcional a ella. Tres elementos ayudan a explicar esta esquizofrenia. El primero es la insuficiente respuesta institucional, en parte porque la misma corrupción no recibe el tratamiento que merece en el Código Penal, donde los delitos de cuello blanco son habitualmente low cost. El segundo remite al paradigma económico vigente: la corrupción es virtualmente un efecto colateral de la trinidad neoliberal (desregulación, liberalización, privatización), como el too big to fail o la desigualdad. Por último, la corrupción es percibida generalmente como un delito sin víctimas; la externalización resulta tan exitosa que ni siquiera los perjudicados perciben cabalmente los costes,

Leer más...