PER UNA ALIANÇA DE LA CLASSE TREBALLADORA I DELS POBLES DE L'ESTAT ESPANYOL QUE PERMETI RECUPERAR LA SOBIRANIA POPULAR I ELS DRETS SOCIALS DE CATALUNYA.

De nou la celebració de l'11 de setembre serà utilitzada pel govern de la Generalitat i les formacions nacionalistes que li donen suport per amagar les seves polítiques neoliberals, privatitzadores dels serveis públics particularment en salut i educació, de les retallades de la despesa social, darrera de la bandera i de l'anomenat "Procés" cap a la independència.

Certament, la continuïtat en funcions del govern del Partit Popular, i el recent pacte amb Ciutadans per a la investidura de Mariano Rajoy, pacte de contingut antisocial i recentralitzador, junt amb les amenaces del Tribunal constitucional contra la presidenta i taula del Parlament, serveix per reviu-re les brases del foc independentista. Ens trobem davant la repetició d'un joc polític que solament beneficia a les formacions contrincants.

Els partits del nacionalisme espanyol i el nacionalisme català que van renunciar a la sobirania popular i econòmica de l'estat espanyol, de les seves nacions i pobles, per integrar-se en la UE i dotar-se de la moneda única, que han defensat les seves polítiques d'ajust i austeritat per reduir el dèficit fiscal i garantir la devolució del deute, que juntament amb CiU (actual PDC) van votar a favor de la llei orgànica d'estabilitat pressupostària que ha recentralitzat l'estat, escenifiquen un conflicte ple d'hipocresia i cinisme.

L'aposta del govern de la Generalitat, i de "Junts pel si", per la independència de Catalunya en l'actual marc de la UE, més enllà de la seva viabilitat jurídica en funció dels tractats existents, és una estafa política a la ciutadania de Catalunya, particularment a la població il·lusionada amb la independència. En l'actual Unió Europea la República catalana no seria realment independent, seguiria sotmesa al dictat de les oligarquies europees per recuperar els préstecs, forçada a vendre el seu patrimoni públic, i retallar els drets socials, n'hi ha prou amb mirar-se en el mirall de Grècia.

En l'actualitat, els governs dels estats que componen la UE, no reconeixeran la independència de Catalunya, per evitar un procés de contagi en els seus propis estats, amb major raó en una conjuntura de crisi del projecte de la Unió Europea després del triomf del Brexit.

Les tensions en el si del "procés", entre les forces nacionalistes que adverteixen els perills d'un reforçament dels partits nacionalistes espanyols, i en conseqüència una major retallada de l'autogovern de la Generalitat en el cas de mantenir el pols independentista fins a les seves últimes conseqüències, i aquelles que aposten per la senda del "victimisme" en la perspectiva d'una nova derrota èpica, no finalitzaran després de la mobilització de l'11 de setembre...

Enfront de l'estratègia nacionalista que condueix a la derrota i la regressió en drets i llibertats, és necessari i possible articular una aliança de pobles, de forces polítiques i socials, per aconseguir un canvi real a Catalunya i l'estat espanyol, canvi basat en la recuperació de la sobirania popular i econòmica, imprescindible per aplicar altres polítiques que permetin superar la crisi amb més justícia i solidaritat, canvi que impulsi l'apoderament ciutadà per engegar un procés constituent que garanteixi el dret d'autodeterminació dels pobles, i per tant una construcció federal justa entre iguals.

Les forces polítiques i socials amb un projecte transformador a Catalunya han d'impulsar una nova esperança, per a això han d'evitar la subordinació als interessos i estratègies dels nacionalistes de tot signe, particularment del nacionalisme català burgès i ordoliberal.

Els qui, en el si de l'independentisme, defensen l'alternativa del socialisme, no poden seguir prestant-se al joc de facilitar per activa o per passiva la continuïtat de la governança neoliberal de Puigdemont. Han d'obrir-se a noves aliances que facilitin una estratègia que eviti la derrota i permeti transformar radicalment la societat.

És hora de derrotar a Puigdemont en la propera votació de la moció de confiança i obrir l'esperança d'un canvi a Catalunya. Previsiblement unes noves eleccions a la Generalitat de Catalunya donarien lloc a un canvi significatiu en la correlació de forces en el Parlament favorable a la confluència de les forces polítiques representades entorn de "Catalunya sí que es pot" i "En Comú podem", a la qual hauria de sumar-se la CUP. La qual cosa tindria un enorme impacte a Catalunya i en la resta de l'estat espanyol.

Certament, la majoria de forces nacionalistes a Catalunya, tenen por a aquesta possibilitat, i per això intenten arrossegar a les forces de l'esquerra transformadora per la senda independentista excloent on ells són hegemònics. Conscients, que això dividirà i desmobilitzarà a la base electoral de l'esquerra transformadora a Catalunya, i l'allunyarà de l'esquerra transformadora de la resta de l'estat espanyol, afeblint el projecte en comú.

Més que mai cal evitar aquest parany. Enfront dels qui preparen un 11 de setembre exclusivament independentista que divideix a les capes populars de Catalunya, cal promoure la Catalunya de la justícia, la democràcia, la igualtat i la solidaritat, on són catalans i catalanes els qui viuen i treballen en ella, i que defensen una sortida democràtica basada en el "dret a decidir".

Per a això cal triar ben en què convocatòria es participa. Per descomptat cal evitar convertir-se en el ximple útil que arrossega a la gent allí on tot sumarà a favor de l'estratègia de l'independentisme conservador i falsament sobiranista.

XSUC-Socialisme 21 crida a participar activament l'11 de setembre vinent en la concentració de Sant Boi de Llobregat, que tindrà lloc a les 12.30 hores en el Parc de la Muntanyeta (costat carrer Baldiri Aleu).


PER LA RECUPERACIÓ DE LA SOBIRANIA POPULAR

PER L'APODERAMENT DE LA CIUTADANIA ENFRONT DE L'AUTORITARISME ORDOLIBERAL

EN DEFENSA DE LES LLIBERTATS DEL POBLE DE CATALUNYA I DELS DRETS SOCIALS DE TOTS ELS POBLES

Setembre 2016

11 DE SEPTIEMBRE: SIN SOBERANÍA POPULAR NO HAY DERECHOS NI LIBERTADES

POR UNA ALIANZA DE LA CLASE TRABAJADORA Y DE LOS PUEBLOS DEL ESTADO ESPAÑOL QUE PERMITA RECUPERAR LA SOBERANIA POPULAR Y LOS DERECHOS SOCIALES DE CATALUNYA

De nuevo la celebración del 11 de septiembre va a ser utilizado por el gobierno de la Generalitat y las formaciones nacionalistas que le prestan apoyo para ocultar sus políticas neoliberales, privatizadoras de servicios públicos particularmente en salud y educación, de recorte del gasto social, tras la bandera y el llamado “Procés” hacia la independencia.

Ciertamente, la continuidad en funciones del gobierno del Partido Popular, y el reciente pacto con Ciudadanos para la investidura de Mariano Rajoy, pacto de contenido antisocial y recentralizador, junto a las amenazas del Tribunal constitucional contra la presidenta y mesa del Parlament, reaviva las brasas del fuego independentista. Nos encontramos ante la repetición de un juego político que solo beneficia a las formaciones contrincantes.

Los partidos del nacionalismo español y el nacionalismo catalán que renunciaron a la soberanía popular y económica del estado español, de sus naciones y pueblos, para integrarse en la UE y dotarse de la moneda única, que han defendido sus políticas de ajuste y austeridad para reducir el déficit fiscal y garantizar la devolución de la deuda, que junto con CiU (actual PDC) votaron a favor de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria que ha recentralizado el estado, escenifican un conflicto lleno de hipocresía y cinismo.

La apuesta del gobierno de la Generalitat, y de “Junts pel si”, por la independencia de Catalunya en el actual marco de la UE, más allá de su viabilidad jurídica en función de los tratados existentes, es una estafa política a la ciudadanía de Catalunya, particularmente a la población ilusionada con la independencia. En la actual Unión Europea la República catalana no sería realmente independiente, seguiría sometida al dictado de las oligarquías europeas para recuperar los préstamos, forzada a vender su patrimonio público, y recortar los derechos sociales, basta con mirarse en el espejo de Grecia.

En la actualidad, los gobiernos de los estados que componen la UE, no reconocerán la independencia de Catalunya, para evitar un proceso de contagio en sus propios estados, con mayor razón en una coyuntura de crisis del proyecto de la Unión Europea tras el triunfo del Brexit.

Las tensiones en el seno del “procés”, entre las fuerzas nacionalistas que advierten los peligros de un reforzamiento de los partidos nacionalistas españoles, y en consecuencia un mayor recorte del autogobierno de la Generalitat en el caso de mantener el pulso independentista hasta sus últimas consecuencias, y aquellas que apuestan por la senda del “victimismo” en la perspectiva de una nueva derrota épica, no finalizarán tras la movilización del 11 de septiembre...

Frente a la estrategia nacionalista que conduce a la derrota y la regresión en derechos y libertades, es necesario y posible articular una alianza de pueblos, de fuerzas políticas y sociales, para conseguir un cambio real en Catalunya y el estado español, cambio basado en la recuperación de la soberanía popular y económica, imprescindible para aplicar otras políticas que permitan superar la crisis con más justicia y solidaridad, cambio que impulse el empoderamiento ciudadano para poner en marcha un proceso constituyente que garantice el derecho de autodeterminación de los pueblos, y por tanto una construcción federal justa entre iguales.

Las fuerzas políticas y sociales con un proyecto transformador en Catalunya deben impulsar una nueva esperanza, para ello deben evitar la subordinación a los intereses y estrategias de los nacionalistas de todo signo, particularmente del nacionalismo catalán burgués y ordoliberal.

Quienes, en el seno del independentismo, defienden la alternativa del socialismo, no pueden seguir prestándose al juego de facilitar por activa o por pasiva la continuidad de la gobernanza neoliberal de Puigdemont. Deben abrirse a nuevas alianzas que faciliten una estrategia que evite la derrota y permita transformar radicalmente la sociedad.

Es hora de derrotar a Puigdemont en la próxima votación de la moción de confianza y abrir la esperanza de un cambio en Catalunya. Previsiblemente unas nuevas elecciones a la Generalitat de Cataluña darían lugar a un cambio significativo en la correlación de fuerzas en el Parlament favorable a la confluencia de las fuerzas políticas representadas en torno a “Catalunya sí que es pot” y “En Comú podem”, a la que debería sumarse la CUP. Lo cual tendría un enorme impacto en Catalunya y en el resto del estado español.

Ciertamente, la mayoría de fuerzas nacionalistas en Catalunya, tienen miedo a esa posibilidad, y por ello intentan arrastrar a las fuerzas de la izquierda transformadora por la senda independentista excluyente donde ellos son hegemónicos. Conscientes, que ello dividirá y desmovilizará a la base electoral de la izquierda transformadora en Catalunya, y la alejará de la izquierda transformadora del resto del estado español, debilitando el proyecto en común.

Más que nunca hay que evitar esa trampa. Frente a quienes preparan un 11 de septiembre exclusivamente independentista que divide a las capas populares de Catalunya, hay que promover la Catalunya de la justicia, la democracia, la igualdad y la solidaridad, donde son catalanes y catalanas quienes viven y trabajan en ella, y que defienden una salida democrática basada en el “derecho a decidir”.

Para ello hay que elegir bien en que convocatoria se participa. Desde luego hay que evitar convertirse en el tonto útil que arrastra a la gente allí donde todo sumará a favor de la estrategia del independentismo conservador y falsamente soberanista.

XSUC-Socialismo 21 llama a participar activamente el próximo 11 de septiembre en la concentración de Sant Boi de Llobregat, que tendrá lugar a las 12:30 horas en el Parc de la Muntanyeta (al lado de la calle Baldiri Aleu).

POR LA RECUPERACION DE LA SOBERANÍA POPULAR

POR EL EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA FRENTE AL AUTORITARISMO ORDOLIBERAL

EN DEFENSA DE LAS LIBERTADES DEL PUEBLO DE CATALUNYA Y DE LOS DERECHOS SOCIALES DE TODOS LOS PUEBLOS

Septiembre 2016

Guardar

Guardar

Moviments i lluites

Comprender el feminismo en la lucha campesina

“Algo muy importante en cuanto mujeres de La Vía Campesina es identificarnos como tales y compartir nuestras luchas específicas” destacaron las ponientes al comenzar la V Asamblea de Mujeres que tuvo lugar en el País Vasco, el 17 y 18 de julio de 2017. Las mujeres campesinas matizaron los aspectos que las unen, entre ellos su cuidado de la tierra, las semillas y los ecosistemas, y sus luchas contra el patriarcado, el sistema sexista y la violencia. Aprovecharon la ocasión única de estar reunidas para afianzar su lectura de lo que significa luchar por la soberanía alimentaria con feminismo.

Espejismos de igualdad

El debate sobre el feminismo en La Vía Campesina empezó al fundarse dentro del movimiento en 1993.

Leer más...

Política i Memoria

El franquismo financió la adopción encubierta de niños "abandonados"

Muchas vidas podrían estar marcadas por este papel amarillento. Lo peor, o lo más doloroso, es que sus protagonistas –involuntarios protagonistas- quizás no lo sepan. Algunos aún vivirán en la mentira. Otros habrán muerto sin conocer la verdad. Tanto unos como otros fueron entregados por la dictadura franquista a matrimonios “honorables” de Bizkaia que aceptaron criarlos a cambio de cobrar ayudas económicas “trimestrales”.

Se comprueba así que la dictadura no solamente sistematizó la venta de niños: también pagó “subvenciones” a familias que estuvieran dispuestas a “prohijarlos”, un mecanismo que acabaría convirtiéndose en una forma de adopción encubierta de los hijos de los “perdedores”.

Leer más...

Internacional

AI denuncia 66 casos de tortura entre los detenidos en las protestas del Rif

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este viernes que al menos 66 de los casi 200 detenidos a causa de las revueltas del Rif, en el norte de Marruecos, denunciaron que fueron sometidos durante su detención a la tortura y a otros tipos de maltrato.

En un comunicado, AI insta a las autoridades marroquíes a realizar una investigación "imparcial, independiente y neutra" sobre esas denuncias y a anular las confesiones de los detenidos que fueron conseguidas mediante de la tortura.

"Estos manifestantes salieron a la calle para exigir justicia social y mejores servicios, pero fueron torturados y tratados con todo tipo de maltrato, como palizas, amenazas de violación, insultos y otras formas de maltrato",

Leer más...

Agenda

Los sindicatos de AENA convocan huelga en todos los aeropuertos

CCOO, UGT y USO han registrado hoy en la CIVCA (Comisión de Interpretación, Vigilancia, Conciliación y Arbitraje) la convocatoria de huelga en el gestor aeroportuario AENA y en Enaire, prevista a partir del 15 de septiembre y con una duración de veinticinco jornadas.

Fuentes de UGT han informado este miércoles que siguen sin recibir aún respuesta por parte del Ministerio de Fomento a sus reivindicaciones en cuanto a las mejoras de sus condiciones laborales y salariales, por lo que siguen con los trámites previos a la convocatoria de huelga.

Repartos de beneficios y más puestos

CCOO, UGT y USO reclaman, en materia salarial,

Leer más...

La Xarxa en Marxa

La revolución más importante y la más silenciada

Ser mujer no implica ser feminista, cualquier opinión expresada por una mujer no merece el calificativo de feminista per se, de la misma manera que la opinión de una trabajadora no lleva siempre implícita la conciencia de clase, de identidad y pertenencia a un grupo social determinado y tampoco es garantía de un análisis crítico sobre la situación general de la clase social trabajadora o de defensa de sus derechos. Partir de esta premisa errónea solo sirve como simplificación del propio movimiento feminista, de sus logros y de la complejidad teórica sobre la que se sostiene, solo sirve para despojarlo de su autoridad conceptual y desvirtuar sus méritos.

Leer más...

Documents

Torturas, violaciones y esclavitud en Libia, el nuevo muro "anti inmigración" pagado por la UE

La tortura, las violaciones y el trabajo en condiciones de esclavitud forman parte de los horrores que cada día soportan las personas atrapadas en Libia tras huir de la guerra, la persecución y la pobreza que asolan los países de los que proceden, de acuerdo con un nuevo informe de Oxfam y sus organizaciones socias italianas, MEDU y Borderline Sicilia.

El informe recoge testimonios de hombres y mujeres que han llegado a Sicilia tras haber atravesado el mar Mediterráneo desde Libia. Muchas de estas personas relatan haber sido víctimas de bandas que las encerraban en celdas subterráneaspara después ponerse en contacto con sus familias y pedir un rescate.

Leer más...