Crida a implicar-se en el projecte “Un País en Comú”

Davant la persistència de les agressions contra els drets socials i laborals, concertada entre els governs de l'Estat i de Catalunya, seguim en una profunda crisi política i social. Certament des de la societat apareixen nous espais de resistència com mostren les mobilitzacions de pensionistes, estibadors, en defensa de l'educació o la sanitat publica, contra els desnonaments i la pobresa energètica, etc... Certament aquests moviments estan madurant en una direcció de més coordinació i complicitat, però això no és suficient. Cal alhora aixecar una alternativa política que doni sortida a aquestes lluites també en l'espai institucional, perquè aquests moviments puguin seguir creixent i empoderant-se sobre victòries i conquestes parcials concretes derivades de la seva lluita.

Des del nostre inici hem donat impuls a diverses iniciatives. Recordem entre elles les Meses de Convergència, el Front Cívic, Ara és Demà a Catalunya o les crides a la confluència entre IU i Podem a l’estat. En aquestes iniciatives hem vingut plantejant la necessitat d'unir aquells espais polítics clàssics i emergents que confronten amb el cor del sistema polític vigent (el de les portes giratòries, la corrupció, el bipartidisme ampliat a Catalunya amb la complicitat de CiU per 40 anys).

Avui la proposta "Un País en Comú" a Catalunya és la concreció d'una avanç importantíssim en aquest sentit, que ajuda a situar al centre del debat polític la lluita en defensa dels interessos de la majoria, enfront de les contínues pressions del poder ja sigui des de Brussel·les, Madrid o Barcelona.

Sabem els límits d'un projecte tan plural, que aquest està lluny de recollir totes les nostres aspiracions a nivell social, que passen per una completa ruptura amb l'Europa del gran capital i per un procés constituent dels pobles per defensar els seus drets de manera cooperativa, concertada , fraternal i empoderada davant dels que avui tenen a més dels governs, el poder. Desplaçar els servils governs actuals, és un pas imprescindible per obrir l'esperança del futur. I això només pot construir-se sobre acords transversals que acordin uns compromisos mínims de reversió de les actuals retallades. Una articulació així no aspirem a que reculli tot el nostre programa, sinó al fet que no operi en contra de les nostres aspiracions, al fet que en el seu plantejament transversal deixi les portes obertes a un aprofundiment d'un canvi d'hegemonies.

Sabem de les deficiències que han aparegut en el pla formal. És evident que en el pla de les formes la nova força en construcció encara ha de millorar la transparència, l'obertura a la societat, els mecanismes de participació i d'articulació programàtica a partir del que la ciutadania en lluita ja aquesta exigint al carrer.

Però aquests límits no poden amagar l'avanç que aquest espai representa a la realitat actual. Un avanç que obre per primera vegada la possibilitat d'alterar el mapa polític de Catalunya. Un avanç que ajuda a desenvolupar una confluència a l'Estat i als estimular els moviments socials perquè segueixin exercint pressió en el nou panorama. Qui per aspectes secundaris de forma o de critiques a qüestions parcials, obstrueixi aquest procés, està ajudant objectivament als qui avui tenen el poder real i tracten desesperadament de dividir-nos i mantenir-nos sotmesos. No permeterem que l'arbre impedeixi veure el bosc.

Tota critica justa s'ha de tenir en compte i ha de servir per millorar la complicitat, la transparència i el teixit de resistència que hem de construir. Hem de fer un esforç per evitar els enquistaments personals i per aprofundir en els debats polítics i programàtics que ens han d'articular i no deixar-nos portar per falsos debats, que sens dubte els mitjans de comunicació hegemònics tractaran de produir i estimular. I hem de seguir explicant que no n'hi ha prou guanyar el govern, sinó que cal conquerir el poder que ara tenen a l'ombra de les finances els nostres adversaris reals.

Per tot això davant la importància de la constitució el 8 d'abril de "Un País en Comú", XSUC-Socialismo 21 crida a tots els seus activistes i simpatitzants:

1) inscriure's en el procés constituent d'aquesta organització. Per a això s'ha de validar l’afiliació de manera presencial amb DNI en els diversos punts establerts. És possible després participar per internet, però cal assegurar l'existència real de les persones presencialment.

2) participar presencialment a la jornada del 8 d'abril que es realitzarà al Poliesportiu de la Vall d'Hebron (estació Vall d'Hebron de la línia 3) a Barcelona. En aquesta Assemblea, que durarà matí i tarda, les votacions presencials es realitzaran entre les 10 i les 14 hores.

3) participar en la votació de les 20 esmenes que arribaran al debat final en un sentit d'avanç social i polític. L'anàlisi d'aquestes esmenes el aportarem i difondrem, quan finalment siguin publicades el proper 1 de abril.

4) participar en la votació de la Comissió Executiva i de la Coordinadora. Les llistes presentades no poden tenir mes que una part dels noms que pot votar cada persona. Per responsabilitat i perquè representa el nucli que ha permès arribar fins aquí, cridem a votar les llistes de la candidatura de "Equip d'Un País en Comú" a  la Comissió Executiva que encapçala Xavier Domènech i de la Coordinadora que encapçala Ada Colau. En aquesta candidatura a la Coordinadora  figuren la companya Rosa Cañadell i Diosdado Toledano, membres de XSUC-Socialismo21.

Com es pot votar a la Comissió 8 persones més i en la Coordinadora 24 més, fem una crida als nostres activistes i simpatitzants a afegir aquelles persones presentades que destaquen pel seu compromís en els moviments socials i l'activisme polític.

Relacionem a continuació el web per inscriure’s, i les diferents opcions existents:

"Un país en comú" http://unpaisencomu.cat/es

Inscripción a "Un país en comú" https://participa.unpaisencomu.cat/users/sign_up

Votación Assemblea 8 d'abril «Un país en comú" http://unpaisencomu.cat/es/asamblea-8-de-abril

Mapa de centres de validació DNI amb dies i horaris

https: //participa.unpaisencomu.cat/verificaciones

 _______________________________________________________________________________________

Llamada a implicarse en el proyecto

“Un País en Comú”

Ante la persistencia de las agresiones contra los derechos sociales y laborales concertada entre los gobiernos del Estado y de Cataluña, seguimos en una profunda crisis política y social. Ciertamente desde la sociedad aparecen nuevos espacios de resistencia como muestran las movilizaciones de pensionistas, estibadores, en defensa de la educación o la sanidad pública, contra los desahucios y la pobreza energética, etc.. Ciertamente estos movimientos están madurando en una dirección de mayor coordinación y complicidad, pero esto no es suficiente. Es necesario al mismo tiempo levantar una alternativa política que de salida a esas luchas también en el espacio institucional, para que estos movimientos puedan seguir creciendo y empoderandose sobre victorias y conquistas parciales concretas derivadas de su lucha.

Desde nuestro inicio hemos dado impulso a diversas iniciativas. Recordemos entre ellas las mesas de convergencia, el Frente Cívico, Ara es demà en Cataluña o las llamadas a la confluencia entre IU y Podemos. En estas iniciativas hemos venido planteando la necesidad de unir aquellos espacios políticos clásicos y emergentes que confrontan con el corazón sistema político vigente (el de las puertas giratorias, la corrupción, el bipartito ampliado en Cataluña con la complicidad de CiU por 40 años).

Hoy la propuesta de “Un País en Comú” en Cataluña es la concreción de un avance importantísimo en este sentido, que ayuda a situar en el centro del debate político la lucha en defensa de los intereses de la mayoría, frente a las continuas presiones del poder ya sea desde Bruselas, Madrid o Barcelona.

Sabemos los límites de un proyecto tan plural, que está lejos de recoger todas nuestras aspiraciones a nivel social, que pasan por una completa ruptura con la Europa del gran capital y por un proceso constituyente de los pueblos para defender sus derechos de manera cooperativa, concertada , fraternal y empoderada frente a quienes hoy tienen además de los gobiernos, el poder. Desplazar los serviles gobiernos actuales, es un paso imprescindible para abrir la esperanza del futuro. Y ello solo puede construirse sobre acuerdos transversales que acuerden unos compromisos mínimos de reversión de los actuales recortes. No aspiramos a que una articulación de esta naturaleza recoja todo nuestro programa, sino a que no opere en contra de nuestras aspiraciones, a que en su planteamiento transversal deje las puertas abiertas a una profundización de un cambio de hegemonías.

Sabemos de las deficiencias que han aparecido en el plano formal. Es evidente que en el plano de las formas la nueva fuerza en construcción aún debe mejorar la transparencia, la apertura a la sociedad, los mecanismos de participación y de articulación programática a partir de lo que la ciudadanía en lucha ya está exigiendo en la calle.

Pero estos límites no pueden ocultar el avance que la construcción de este espacio representa en la realidad actual. Un avance que abre por primera vez la posibilidad de alterar el mapa político de Cataluña. Un avance que ayudara a desarrollar una confluencia en el Estado y a estimular a los movimientos sociales para que sigan ejerciendo presión en el nuevo panorama. Quien por aspectos secundarios de forma o de críticas a cuestiones parciales obstruya este proceso, está ayudando objetivamente a quienes hoy tienen el poder real y tratan desesperadamente de dividirnos y mantenernos sometidos. No permitamos que el árbol nos impida ver el bosque.

Toda crítica justa debe ser tenida en cuenta y debe servir para mejorar la complicidad, la transparencia y el tejido de resistencia que hemos de construir. Hemos de hacer un esfuerzo por evitar los enquistamientos personales y por profundizar en los debates políticos y programáticos que nos deben articular y no dejarnos llevar por falsos debates, que sin duda los medios de comunicación hegemónicos van a tratar de producir y estimular. Y hemos de seguir explicando que no basta ganar el gobierno, sino que hay que conquistar el poder que ahora tienen a la sombra de las finanzas nuestros adversarios reales.  Por todo ello ante la importancia de la constitución el 8 de abril de “Un País en Comú”, XSUC-Socialismo 21 llama a todos sus activistas y simpatizantes a:

1) inscribirse en el proceso constituyente de esta organización. Para ello debe validarse esa afiliación de manera presencial con DNI en los diversos puntos establecidos. Es posible después participar por internet, pero hay que asegurar la existencia real de las personas presencialmente

2) participar presencialmente en la jornada del 8 de abril que se realizara en el Polideportivo del Vall d’Hebrón (estación Vall d’Hebrón de la línea 3). En esa Asamblea, que durara mañana y tarde, las votaciones presenciales se van a realizar entre las 10 y las 14 horas.

3) participar en la votación de las 20 enmiendas que van a llegar al debate final en un sentido de avance social y política. El análisis de estas enmiendas lo aportaremos y difundiremos, cuando finalmente sean publicadas el próximo 1 de abril.

4) participar en la votación de la Comisión Ejecutiva y de la Coordinadora. Las listas presentadas no pueden tener más que una parte de los nombres que puede votar cada persona. Por responsabilidad y porque representa el núcleo que ha permitido llegar hasta aquí, llamamos a votar las listas de la candidatura de "Equipo de Un País en Común" a la Comisión Ejecutiva que encabeza Xavier Domènech y de la Coordinadora que encabeza Ada Colau. En esta candidatura a la Coordinadora figuran la compañera Rosa Cañadell y Diosdado Toledano, miembros de XSUC-Socialismo21.

Como se puede votar a la Comisión ejecutiva 8 personas más y en la Coordinadora 24 más, hacemos un llamamiento a nuestros activistas y simpatizantes a añadir aquellas personas presentadas que destacan por su compromiso en los movimientos sociales y el activismo político. 

Relacionamos a continuación la web para inscribirse y participar:

“Un pais en comú”     http://unpaisencomu.cat/es

Inscripción                  https://participa.unpaisencomu.cat/users/sign_up

Votación Asamblea 8 de abril  http://unpaisencomu.cat/es/asamblea-8-de-abril

Mapa de centros de validación DNI con dias y horarios

https://participa.unpaisencomu.cat/verificaciones

XSUC-Socialismo21

Moviments i lluites

SAHARA. Miles de personas se manifestaron en Madrid para demandar la libertad del pueblo saharaui

Fue ayer. A partir de la 11:00 horas la marcha salió de la estación de Atocha para continuar su recorrido hasta la Puerta del Sol. Se demandó una “justa paz” para el Sahara Occidental y una intervención por parte de las instituciones internacionales.

Las cerca de setecientas personas que se manifestaron pidieron la libertad del pueblo saharaui y mostraron su repulsa al Rey Mohamed VI, así como al Gobierno español que, teniendo una enorme responsabilidad histórica, no mueve ni un solo dedo para impedir la ocupación ilegal del territorio saharaui por parte de Marruecos.

La última colonia de África, exige que se celebre de una vez por todas el referéndum de autodeterminación acordado hace años en la ONU.

Leer más...

Política i Memoria

El socialismo en la obra y la vida del Che

Las diversas biografías de que disponemos sobre Ernesto Che Guevara se han caracterizado por subestimar el estudio de su pensamiento a pesar de tratarse de una de las figuras históricas en quien la consecuencia entre sus ideas y su conducta se nos manifiesta con mayor fuerza. Se hace de notar la falta de una biografía intelectual que dé cuenta de la formación y evolución de sus ideas en los distintos contextos de su azarosa existencia y como parte inseparable de su extraordinaria personalidad.

Precisamente, un rasgo señalado por todos sus biógrafos ha sido su fuerte vocación intelectual, que finalmente se plasmaría en una brillante reflexión sobre la práctica y la teoría revolucionaria.

Leer más...

Internacional

Francisco Louça: “En Portugal el salario mínimo se ha subido un 20% y ha creado empleo”

El político y economista portugués Francisco Louça coordinó el Bloco Esquerra durante siete años. Ahora se encuentra en una segunda línea política, pero asesora y trabaja junto a partidos de izquierda para labrar estrategias y alternativas a las recetas de austeridad.

Muy crítico con la deriva neoliberal europea y el euro, explica a El Salto las medidas que está tomando Portugal para salir de la crisis contradiciendo las exigencias del FMI. Pero también avisa: "El fin del Quantitative Easing [el plan de compra de activos del Banco Central Europeo] provocará una nueva recesión en Europa".

Leer más...

Agenda

INTERVENCIÓN 1917. EL AÑO QUE SÍ HICIMOS LA REVOLUCIÓN

7, 8, 9, 14, 15, 16 y 17 de noviembre. Virreina LAB y Espai 4
Entrada gratuita. Aforo limitado

Martes 7 de noviembre. 19 h, Virreina LAB
TodoaZen y Konkret
SÓLO LA REVOLUCIÓN ES REVOLUCIONARIA (teatro)

Recreación libre de la noche anterior a la insurrección armada de octubre de 1917 contra el gobierno de Kérenski. Las discusiones entre Lenin, Kaménev, Trotsky, Kollontay, Stalin y otros bolcheviques muestran las tensiones, las dudas y las certezas en torno a una acción que compromete el proyecto de la revolución rusa iniciado en febrero de ese mismo año. El montaje combina las técnicas del teatro dramático y otras formas performativas contemporáneas.

Leer más...

Informació

El factor de sostenibilidad, nuevo engaño fiscal para pensionistas

Las pensiones, las cotizaciones sociales e ingresos fiscales necesarios para cobrarlas deben estar garantizados y no amenazados por comités de sabios que recomienden correcciones para reducir su cuantía. Que es lo previsto para 2019 cuando el factor sostenibilidad recorte las cuantías máximas de las pensiones.

Es evidente que la reciente evolución precaria del empleo en cantidad y calidad con sus correspondientes reformas (estructurales las llamó eufemísticamente el gobierno) castiguen los ingresos por cotizaciones sociales (i). Éstas, recaudadas por agentes activos del mercado de trabajo, asalariados y empresas, sobre todo, financian el sistema de seguridad social de dependencia, el retiro por jubilación, una de las formas de reparto generacional de las pensiones.

Leer más...

Documents

El ciclo político del agua: caudales turbulentos

El curso del agua es un indicador de buena parte de las patologías de la vida política. Llama la atención la preocupación que la corrupción suscita en las encuestas y la falta de una respuesta proporcional a ella. Tres elementos ayudan a explicar esta esquizofrenia. El primero es la insuficiente respuesta institucional, en parte porque la misma corrupción no recibe el tratamiento que merece en el Código Penal, donde los delitos de cuello blanco son habitualmente low cost. El segundo remite al paradigma económico vigente: la corrupción es virtualmente un efecto colateral de la trinidad neoliberal (desregulación, liberalización, privatización), como el too big to fail o la desigualdad. Por último, la corrupción es percibida generalmente como un delito sin víctimas; la externalización resulta tan exitosa que ni siquiera los perjudicados perciben cabalmente los costes,

Leer más...