Es el moment de parlar

Quan uns volen imposar el seu pensament a qualsevol preu, sent capaços de dir tot el que se’ls hi passa pel cap encara que sigui distorsionar la veritat i manipulant-la, tenint a de més  la avantatge de que ho poden fet ja que tenen els mitjans de comunicació sota el seu control. Ha arribat el moment de parlar.

Fins ara solament els del meu entorn sabent que no estic d’acord amb la independència, però ha arribat un moment en que tinc d’anar més enllà, perquè es vol fer creure fet que no son veritat.

Diré que com a filla d’històric del PSUC (Anna Sugrañes Boix i Llorens Rivas Sánchez) i sent jo mateixa del PSUC fins a la reconversió del mateix a ICV, hem sento avergonyida de com s’està jugant amb el sentiments de la gent, si els meus pares aixequessin el cap se’n voldrien anar una altra vegada.

Des d’aquí vull recordar a què deia el PSUC:

Estatuts del Partit Socialista Unificat de Catalunya (III Congrés-1973):

Art. I – apartat 4.- El Partit Socialista Unificat de Catalunya, educa els seus militants en l’esperit de la fidelitat insubornable a la causa de la classe obrera i del poble català, en l’esperit de la unitat indestructible amb la classe obrera dels altres pobles d’Espanya, amb la qual forma una única i mateixa classe, es l’esperit de l’internacionalisme proletari, de la solidaritat entre treballadors de tots els països.

Apartat 5.- En el període actual, els objectius immediats del Partit Socialista Unificat de Catalunya són: l’enderrocament de la dictadura franquista; la democràcia; les llibertats nacionals del poble català; la pau.

Amb això vull dir que el PSUC mai ha estat independentista i si sempre internacionalista, que el PSUC i els que encara son hereus- de fet, no de paraules- del mateix sempre hem estat i estem per la defensa dels drets socials i humans de qualsevol persona, sigui de on sigui y per descomptat no estem ni estarem mai a favor dels que es creuen que son millor o superior als altres.

Jo particularment no entraré en el joc que estan fent els d’un costat de l’Ebre com els del altre costat, retroalimentant-se uns hi els altres per treure’n redit electoral i tapar les seves vergonyes corruptes i si miraré des d’una mirada critica les polítiques que han estan fent uns i els altres durant tots aquest anys, per recolzar aquells moviments socials que ens encaminin vers la justícia social i lluitant per la transversalitat d’aquesta lluita per que no sigui pervertida per assumptes que intenten dividir-nos

 

Clara Rivas Sugrañes

 

Es el momento de hablar

Cuando unos cuantos quieren imponer su pensamiento a cualquier precio, siendo capaces de decir todo lo que se les pasa por la cabeza aunque sea distorsionar la verdad y manipulandola, teniendo además la ventaja de que lo pueden hacer porque tienen los medios de comunicación bajo su control. Ha llegado el momento de hablar.

Hasta ahora solo los de mi entorno saben que no estoy de acuerdo con la independencia, pero ha llegado un momento en que tengo que ir más allá, porque se quiere hacer creer que estos planteamientos no son verdad.

Diré que como hija de los históricos del PSUC (Anna Sugrañes Boix y Llorens Rivas Sánchez) y siendo yo misma del PSUC hasta la reconversión del mismo en ICV  me siento avergonzada de cómo se está jugando con los sentimientos de la gente, si mis padres levantaran la cabeza se querrían ir otra vez.

Desde aquí quiero recordar lo que decía el PSUC en sus estatutos:

 ssasasdf.gif   Estatutos del Partido Socialista Unificado de Cataluña (III Congreso-1973):

Art. I - apartado 4.- El Partido Socialista Unificado de Cataluña, educa a sus militantes en el espíritu de la fidelidad insobornable a la causa de la clase obrera y del pueblo catalán, en el espíritu de la unidad inquebrantable con la clase obrera de los otros pueblos de España, con la que forma una única y misma clase, es el espíritu del internacionalismo proletario, de la solidaridad entre trabajadores de todos los países.

Apartado 5.- En el período actual, los objetivos inmediatos del Partido Socialista Unificado de Cataluña son: el derribo de la dictadura franquista; la democracia; las libertades nacionales del pueblo catalán; la paz.

Con esto quiero decir que el PSUC nunca ha sido independentista y si siempre internacionalista, que el PSUC y los que aún son herederos -de hecho, no de palabras- del mismo siempre hemos estado y estamos por la defensa de los derechos sociales y humanos de cualquier persona, sea de donde sea y por supuesto no estamos ni estaremos nunca a favor de los que se creen que son mejor o superior a los demás.

Yo particularmente no voy a entrar en el juego que están haciendo tanto los de un lado del Ebro como los del otro lado, retroalimentándose unos a otros para sacar rédito electoral y tapar sus vergüenzas corruptas y si miraré desde una mirada crítica las políticas que han estádo haciendo unos y otros durante todos estos años, para apoyar aquellos movimientos sociales que se encaminen hacia la justícia social y luchando para que la transversalidad de esta lucha no se vea pervertida por asuntos que intentan dividirnos.

Clara Rivas Sugrañes