Durant mesos el sistema ha estat incapaç de formar nou govern. En canvi, ha seguit aplicant retallades i reduint els drets socials i laborals sense parar ni un sol dia, ha estat reprimint als moviments socials i en particular al moviment obrer que te més de 300 sindicalistes processats, ens ha implicat més en operacions militars de l'OTAN a l'est d'Europa, l'Orient Mitjà i Àfrica.

Mentre la Comissió Europea, cada vegada més un instrument dels poders econòmics

fora de qualsevol control democràtic, exigeix noves reformes laborals, nous augments d'impostos sobre el consum, baixades de salaris i un retall addicional de 8 mil milions d'euros en prestacions socials. Tot això mentre des del Banc Central Europeu es financen les grans empreses privades, una ajuda que es nega a les classes populars i les institucions democràtiques escollides per la ciutadania (estats, ajuntaments, etc.).

Si fins ara el poder econòmic no ha estat capaç de donar sortida a l'entrellat que els resultats electorals de desembre del passat any, és en part pel creixent moviment social. Un moviment que creix des del 15M, que batega a vegades amb força i d'altres amb menys a l'expectativa de processos electorals, però que segueix ben viu, el que ha fet por a formar governs que assagin de fer un canvi estètic i no real. És cada vegada més evident que la força de la pressió social creix i que ja no es podrà governar amb impunitat com fins ara.

Cal que les classes populars, els espoliats en el curs de la crisi, donem un pas endavant en les properes eleccions. Tot i la demagògia dels mitjans del sistema, que donaven guanyador amb 7,2 milions de vots al PP a les eleccions del desembre, en realitat el «partit» que va guanyar va ser l'abstenció amb 9,7 milions de persones que es van abstenir, votar en blanc o nul. Però l'abstenció no mostra amb claredat una opció frontal al sistema, és interpretable pels mitjans de comunicació i és negligible (als EUA fa molt temps que el sistema se sosté amb partits que no els vota ni el 20% de la ciutadania). Cal que aquesta vegada expressem el nostre rebuig de forma clara i contundent.

Des de fa anys estem lluitant per una confluència política i social de les forces que reclamen un canvi real. Avui a Catalunya es presenta de nou la candidatura unitària “En Comú Podem” formada por Barcelona en Comú, ICV, Podem, EUiA i Equo. A Galícia i País Valencià s´han reforçat les confluències. A la resta del Estat Espanyol s’ha donat un pas endavant unitari amb la constitució de Unidos Podemos. Aquest conjunts de confluències constitueix una esperança pel canvi social i polític. Mes enllà de les seves limitacions programàtiques i estratègiques es una molt bona noticia, que ajudarem dins de les nostres possibilitats i l’aportació de la crítica constructiva.

Tot i positiu que ha estat el establiment d'aquestes coalicions, per elles mateixes son insuficients per produir els canvis que necessitem. Creiem que sense recuperar la sobirania econòmica, alliberar-nos del deute il.legitim i odiós, i trencar amb les oligarquies i poders no democràtics de la UE que imposen les polítiques fracassades de ajust i austeritat, no serà possible el canvi social i polític transformador. Per a que això sigui possible cal fer una major pedagogia en les propostes i el programa que es posa a debat en la lluita electoral. Cal desplegar un discurs alternatiu que faci entenedor el repte davant de qual ens trobem i els camins d'emancipació que caldrà emprendre. A més nosaltres hem reclamat que aquesta unitat vingues acompanyada de la construcció de un poder ciutadà, que permetes controlar i recolzar als diputats electes. Creiem que el sistema que no ha pogut aquesta vegada trencar la unitat del canvi, però seguira assajant de acoquinar, corrompre, perseguir als nostres representants si persisteixen en un camí de transformacions favorables a la majoria com a fet a Grècia. Cal per tant bastir un gran teixit social que doni suport, espai de comunicació, solidaritat i força de mobilització mes enllà dels grups parlamentaris, municipals o de forces de polítics professionals.

Per això, a mes de convocar-vos ara a votar En Comú Podem el 26 de juny, us convoquem a organitzar-vos en plataformes socials com les Associacions de Veïns o les PAH, Marea Blanca de la Sanitat, Marea Pensionista, l'Assemblea Groga de l'Educació, les Assemblees d'Aturats, a implicar-vos en organitzacions sindicals que defensin efectivament els treballadors en cada centre de treball. Finalment us convoquem a aprofundir els objectius pel canvi emancipatori en el debat electoral i en la vida social. Cal una defensa continuada i argumentada dels valors, programa i discurs que reclamen ruptures conceptuals amb l'actual estat de coses. Propostes que en gran part estan sent construïdes des dels moviments socials i encara no estan presents amb la suficient claredat en els compromisos programàtics que s'ens ofereixen. Si no volem que ens ho prenguin tot no n'hi ha prou amb votar, cal lluitar de manera capil·lar, constant, solidària, pam a pam i cada dia, per recuperar la dignitat i els drets.

Finalment cridem els i les activistes dels moviments i de les lluites a incorporar-se al treball de la nostra organització, per impulsar la construcció d'una estructura orgànica que faci possible el canvi social, mes enllà de qualsevol conjuntura o tàctica, que ajudi a construir una opció estratègica de superació d'aquest sistema que vol portar-nos a la destrucció, la misèria i la guerra. Sense organització no hi ha revolució. Per superar aquesta societat necessitem crear un subjecte que en les condicions del segle 21, sigui capaç d'articular intel·lectual i orgànicament una proposta de superació del capitalisme senil en què estem immersos.

Xarxa Socialista Unificada de Catalunya – Socialisme 21

_____________________________________________________________________________________________

Ante las nueva elecciones: Votar y luchar

Durante meses el sistema ha sido incapaz de formar nuevo gobierno. En cambio, ha seguido aplicando recortes y reduciendo los derechos sociales y laborales sin parar ni un solo día, ha sido reprimiendo a los movimientos sociales y en particular al movimiento obrero que tiene más de 300 sindicalistas procesados, nos ha implicado más en operaciones militares de la OTAN en el este de Europa, Oriente Medio y África.

Mientras la Comisión Europea, cada vez más un instrumento de los poderes económicos fuera de cualquier control democrático, exige nuevas reformas laborales, nuevos aumentos de impuestos sobre el consumo, bajadas de salarios y un recorte adicional de 8 mil millones de euros en prestaciones sociales. Todo esto mientras desde el Banco Central Europeo se financian las grandes empresas privadas, una ayuda que se niega a las clases populares y a las instituciones democráticas elegidas por la ciudadanía (estados, ayuntamientos, etc.).

Si hasta ahora el poder económico no ha sido capaz de dar salida al entramado que los resultados electorales de diciembre del pasado año, es en parte por el creciente movimiento social. Un movimiento que crece desde el 15M, que late a veces con fuerza y otros con menos a la expectativa de procesos electorales, pero que sigue vivo, lo que ha dado miedo a formar gobiernos que intentaran un cambio estético y no real. Es cada vez más evidente que la fuerza de la presión social crece y que ya no se podrá gobernar con impunidad como hasta ahora.

Es necesario que las clases populares, los expoliados en el curso de la crisis, damos un paso adelante en las próximas elecciones. A pesar de la demagogia de los medios del sistema, que daban ganador con 7,2 millones de votos al PP en las elecciones de diciembre, en realidad el «partido» que ganó fue la abstención con 9,7 millones de personas que se abstuvieron, votarón en blanco o nulo. Pero la abstención no muestra con claridad una opción frontal al sistema, es interpretable por los medios de comunicación y es desdeñable (en EEUU hace mucho tiempo que el sistema se sostiene con partidos que no les vota ni el 20% de la ciudadanía). Es necesario que esta vez expresemos nuestro rechazo de forma clara y contundente.

Desde hace años estamos luchando por una confluencia política y social de las fuerzas que reclaman un cambio real. Hoy en Cataluña se presenta de nuevo la candidatura unitaria "En Común Podemos" formada por Barcelona en Comú, ICV, Podem, EUiA y Equo. En Galicia y Valencia se han reforzado las confluencias. En el resto del Estado Español se ha dado un paso adelante unitario con la constitución de Unidos Podemos. Este conjunto de confluencias constituye una esperanza para el cambio social y político. Más allá de sus limitaciones programáticas y estratégicas, es una muy buena noticia, a la que contribuimos dentro de nuestras posibilidades y con la aportación de crítica constructiva.

A pesar de lo positivo que ha sido el establecimiento de estas coaliciones, por sí mismas son insuficientes para producir los cambios que necesitamos. Creemos que sin recuperar la soberanía económica, liberarnos de la deuda ilegítima y odiosa, y romper con las oligarquías y poderes no democráticos de la UE que imponen las políticas fracasadas de ajuste y austeridad no será posible el cambio social y político transformador. Para que esto sea posible es necesario hacer una mayor pedagogía en las propuestas y el programa que se pone a debate en la lucha electoral. Hay que desplegar un discurso alternativo que haga comprensible el reto ante el que nos encontramos y los caminos de emancipación que habrá que emprender. Además nosotros hemos reclamado que esta unidad viniera acompañada de la construcción de un poder ciudadano, que permitiese controlar y apoyar a los diputados electos. Creemos que el sistema no ha podido esta vez romper la unidad del cambio, pero seguirá ensayando de amedrentar, corromper, perseguir a nuestros representantes si persisten en un camino de transformaciones favorables a la mayoría como hecho en Grecia. Por tanto, entendemos que debemos construir un gran tejido social que apoye, cree espacio de comunicación, solidaridad y fuerza de movilización más allá de los grupos parlamentarios, municipales o de fuerzas de políticos profesionales.

Por ello, además de convocaros ahora a votar En Comú Podem el 26 de junio, os convocamos a organizaros en plataformas sociales como las Asociaciones de Vecinos o PAH, Marea Blanca de la Sanidad, Marea Pensionista, la Asamblea Groga de la Educación, las Asambleas de Parados, a implicaros en organizaciones sindicales que defiendan efectivamente los trabajadores en cada centro de trabajo. Finalmente os convocamos a profundizar los objetivos por el cambio emancipatorio en el debate electoral y en la vida social. Hay una defensa continuada y argumentada de los valores, programa y discurso que reclaman rupturas conceptuales con el actual estado de cosas. Propuestas que en gran parte están siendo construidas desde los movimientos sociales y que aún no están presentes con la suficiente claridad en los compromisos programáticos que se nos ofrecen. Si no queremos que nos lo arrebaten todo no basta con votar, hay que luchar de forma capilar, constante, solidaria, palmo a palmo y cada día, para recuperar la dignidad y los derechos.

Finalmente llamamos a los y las activistas de los movimientos y de las luchas a incorporarse al trabajo de nuestra organización, para impulsar la construcción de una estructura orgánica que haga posible el cambio social, más allá de cualquier coyuntura o táctica, que ayude a construir una opción estratégica de superación de este sistema que quiere llevarnos a la destrucción, la miseria y la guerra. Sin organización no hay revolución. Para superar esta sociedad necesitamos crear un sujeto que en las condiciones del siglo 21, sea capaz de articular intelectual y orgánicamente una propuesta de superación del capitalismo senil en el que estamos inmersos.

Xarxa Socialista Unificada de Catalunya - Socialismo 21