Si el passat mes de maig representants de la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas presentaven al Congrés dels Diputats el document sorgit de la Tercera Coordinadora Estatal celebrada a Barcelona (llegir LES MAREES BLANQUES AL CONGRES DELS DIPUTATS PRESENTEN 38 MESURES IMPRESCINDIBLES ) ara ha estat el torn de les dfierents comunitats autònomes i parlaments., com ha estat el passat dia 5 de juny a Madrid.

Document sobre la Sanitat Pública per a la  implantació a tot l’Estat Espanyol, presentat per la Coordinadora de la Marea Blanca Estatal i treballat en la seva Tercera Assemblea, que va tenir lloc a Barcelona el 21 de gener passat de 2017 .Davant el desmantellament progressiu que pateix el nostre Sistema Nacional de Salut i la gravíssima degradació que afecta a  la sanitat pública

en tots els territoris de l’Estat, la Marea Blanca Estatal considera que aquesta situació crítica pot i ha de ser revertida, perquè encara s’està a temps de reflotar i enfortir aquest Servei Públic essencial; per això, fem públiques les nostres reivindicacions:

EN ELS ÀMBITS ESTATALS I LOCALS

– REVISIÓ de LA LLEI GRAL. DE SANITAT de 1986 amb DEROGACIÓ de l’art. 90 que obre la part de concessions a la Sanitat Privada.

– DEROGACIÓ de la LLEI 15/1997 per garantir, sense obstacles, la GESTIÓ PÚBLICA i transparent de tots els Serveis Públics.

– DEROGACIÓ de l’art. 135 de la Constitució Espanyola, del 2011, i que hi hagi un blindatge constitucional de la SALUT com a dret fonamental.

– DEROGACIÓ del R.D 16 / 2012.- Que hi hagi finançament finalista del SNS (Sistema Nacional de Salut) a través d’impostos, mitjançant política fiscal justa, recuperant la universalitat, ELIMINANT re-pagaments, i garantint l’EQUITAT i ACCESSIBILITAT.

– VIGILÀNCIA I SUPERVISIÓ de la SANITAT PRIVADA, que haurà d’assumir el cost de les seves prescripcions.

– ELIMINACIÓ DEL FINANÇAMENT PÚBLIC de les mutualitats de funcionaris (MUFACE, ISFAS, MUGEJU ..) integrant-les al Sistema Nacional de Salut amb el mateix finançament i serveis que per a la resta de la població.

– INVESTIGACIÓ RIGOROSA DE TOTS ELS SERVEIS SANITARIS Privatitzats, i revertir-los de manera progressiva a la gestió pública.

– SANCIONAR A QUI PRETENGUIN ESPECULAR AMB LA SANITAT: entramats societaris, fons de risc nacionals o estrangers, conflicte d’interessos amb asseguradores privades, etc ..-.

– AUDITORIES CIUTADANES DEL DEUTE SANITÀRIA i depuració de responsabilitats i dels responsables d’aquella que sigui considerada il·lícita i / o il·legítima.

– CAP RESCAT amb fons públics de les possibles pèrdues que al·leguin les empreses privades concessionàries.

– DEROGACIÓ de la REFORMA DE L’ESTATUT MARC (Llei 10/2013) que modifica la regulació laboral del personal estatutari per adaptar-la a les UGC.

 • REBUIG al model d’UGC (unitats de Gestió Clínica) i semblants que posen en perill la PLURALITAT i la INDEPENDÈNCIA dels treballadors, faciliten la FRAGMENTACIÓ del Sistema  i anteposin criteris economicistes a criteris sociosanitaris.
 • DEROGACÓ del  RD 954/2015, conegut com  PRESCRIPCIÓ D’INFERMERIA que regula “la indicació, us i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’us humà” per part d’infermers. Ha creat un greu problema on no n’hi havia.
 • PROHIBICIÓ de tota  DESGRAVACIÓ FISCAL  de les Assegurances Privades , tant per a empreses com per a particulars.
 • ELIMINACIÓ de l’ACORD del Govern Central amb  FARMAINDUSTRIA que garanteix  l’augment de la despesa farmacèutica segons IPC.
 • IMPULSAR la I+ D des del SECTOR PÚBLIC i garantir la formació continuada.
 • INCORPORACIÓ a la legislació com a DRETS DE LA CIUTADANIA la salut sexual i reproductiva, la interrupció voluntària de l’embaràs, la reassignació de gènere, les cures pal·liatives, i el dret a una mort digna i a la privacitat, confidencialitat, titularitat i custòdia de la història clínica (cap servei, organisme o empresa, ni privada ni mercantil hi tindrà accés).
 • PARTICIPACIÓ I PROMOCIÓ de  LLEIS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE, que contemplin la prevenció des de signes apareguts en el sector sanitari amb incorporació d’accions contundents.
 • DOTACIÓ DE CONTINGUT i protagonisme al CONSEJO INTERTERRITORIAL garantint la cohesió, equitat i continuïtat assistencial entre CCAA.
 • DOTACIÓ d’una estructura organitzativa una CARTERA DE SERVEIS COMUNS  a totes les CCAA.
 • ADECUACIÓ DEL CATÀLEG DE PRESTACIONS a les necessitats reals.
 • ESTIMULACIÓ DE L’US RACIONAL dels recursos sanitaris i dels medicaments.
 • EQUIPARACIÓ DE LES CONDICIONS LABORALS en  TOTS ELS TERRITORIS DE L’ESTAT , acabant amb la precarietat laboral i tota discriminació.

–  ASSEGURAMENT de l’obligat MANTENIMENT dels centres sanitaris, així com els serveis de NETEJA, BUGADERIA, CUINA, etc. … que garanteixin la seguretat, higiene, salubritat i qualitat del servei, amb GESTIÓ 100% PÚBLICA.

– COMPLIMENT DE LA LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.

– GARANTIA DE PLANTILLES ADEQUADES A les NECESSITATS poblacionals. PLANIFICACIÓ DE L’INCREMENT DE PLANTILLES DAVANT DEMANDA: estacional, situacions epidemiològiques determinades o estacionals.

– POTENCIACIÓ de la ATENCIÓ PRIMÀRIA com a porta d’entrada al sistema i eix coordinador entre nivells assistencials, serveis municipals i supralocals, de urgències, i de Salut Pública; prioritzant les activitats de prevenció i promoció, així com les comunitàries.

– ADEQUACIÓ a l’atenció de la URGÈNCIA EXTRAHOSPITALÀRIA així com la SANITAT RURAL, dotant-la de recursos suficients.

– EXIGÈNCIA D’IMPULS CLAR a la LLEI DE DEPENDÈNCIA. POTENCIAR ELS SERVEIS SOCIALS I LA COORDINACIÓ ENTRE ELS AGENTS que intervenen en la prevenció i tractament de les dependències. INTEGRACIÓ DEL TREBALL SOCIAL en l’equip multidisciplinari de salut.

-Impulsar I REFORÇAR LA SALUT MENTAL des UN ENFOCAMENT SOCIAL I COMUNITARI amb recursos 100% Públics i dotació de mitjans suficients.

– ESTIMULACIÓ en la creació d’CONSELLS DE SALUT i Altres formes de participació ciutadana amb caràcter PARITARIO, TITULAR I VINCULANT.

– VIGILÀNCIA, INSPECCIÓ I CONTROL TRANSPARENT de les competències municipals: xarxa d’aigües, contaminació, higiene i salubritat de llocs públics, tractament de residus, cementiris, plagues, neteja urbana, parcs-. Aquests serveis tindran també total GESTIÓ PÚBLICA.

– VIGILÀNCIA EXTREMA D’ADJUDICACIONS D’OBRES I SERVEIS amb TOTAL TRANSPARÈNCIA, CONTROL PÚBLIC i responsabilitat.

– POTENCIACIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS DE SALUT QUANT A PREVENCIÓ I PROVISIÓ DE LA SALUT 100% pública

 

EN L’ÀMBIT EUROPEU

– REBUIG A TRACTATS DE LLIURE COMERÇ que supediten drets ciutadans a interessos de multinacionals i els mercantilitzen. explícitament al TTIP, CETA I TISA.

– INTERVENCIÓ EN LES CORRENTS MIGRATORIAS A LA UE garantint els drets humans.

– REGULACIÓ I MÀXIM CONTROL des de la participació pública de la indústria FARMACÈUTICA, ALIMENTÀRIA I BIO- TECNOLÒGICA i Impulsar R + D + I públiques.

– EXIGÈNCIA DE RENDIMENT DE COMPTES I SANCIONS PERTINENTS a aquells GOVERNS que emparin i incorrin en casos d’CORRUPCIÓ.

 Barcelona,  1 de juny de 2017