Intervenció de Diosdado Toledano al ple del parlament 12 de juliol sobre la proposta de llei de la Renda Garantida de Ciutadania


Molt honorables Presidenta del Parlament i President de la Generalitat, Honorables Consellers i Conselleres, Senyors Diputats i Senyores Diputades, Senyors i senyors convidats.

El 26 de març de 2014, en aquest mateix faristol, després de presentar el projecte de llei de la Renda Garantida de Ciutadania, apel·lem a la responsabilitat dels senyors i senyores diputats per no defraudar l'esperança que significa aquest important dret social.

Avui, 12 de juliol 2017, serà una data històrica que recordarà el poble de Catalunya, especialment la seva gent més vulnerable, quan vostès votin favorablement la proposta de llei.

La Renda Garantida de Ciutadania és un dret social que protegeix i empara a tota la ciutadania del nostre país. En un sistema econòmic injust, inestable, insegur, que com va dir el papa Francesc mata, aquest dret social és un autèntic salva-vides per a tothom.

És, també, un important avanç en la cohesió social, en la redistribució de la riquesa i reducció de la desigualtat, en l'empoderament de les persones, en la millora de les seves condicions de vida, que les fa més lliures.

La pobresa a Catalunya segueix en taxes molt elevades, la pobresa severa (darreres dades d’Idescat) afecta al 6,7 % de la població, creix la pobresa infantil, s'estén la pobresa laboral amb la precarietat i la devaluació dels salaris, molts pensionistes malviuen amb prestacions per sota del llindar de pobresa. En definitiva, la millora estadística del creixement econòmic no s'ha traslladat a la majoria social, ni a la població més vulnerable.

Acabar amb la pobresa, exigeix també, altres mesures, altres polítiques, que vagin a l'arrel de la seva causa. Cal avançar cap a la plena ocupació en condicions estables i dignes, repartint el treball i la riquesa, reforçant i millorant el sistema de protecció social.

Aquesta llarga lluita per la Renda Garantida de Ciutadania, rescatant de l'oblit l'art 24.3 de l'Estatut d'autonomia referendat el 2006, culmina avui, gràcies a l'esforç i la col·laboració de molta gent solidària:

De les 121.191 persones que van signar la Iniciativa Legislativa Popular, de la feina de centenars de persones fedatàries, i milers de col·laboradors/es, al suport de 76 entitats cíviques, socials i polítiques representatives d'una àmplia pluralitat en la societat, a les mocions de suport de 52 ajuntaments i del Consell de la Vall d'Aran, que representen a una majoria de la ciutadania del nostre país.

En aquesta gran tasca volem reconèixer el treball dels diputats i diputades, assessors, al lletrat sr. Xavier Muro, que han participat en la ponència al llarg de dues legislatures. Gràcies a la seva actitud dialogant, a la seva voluntat d'arribar a un compromís per fer efectiva aquesta llei, s'han pogut sortejar tots els obstacles. Tots hem realitzat concessions, sobre les nostres posicions inicials, fins a aconseguir un ampli consens en la redacció d'aquesta llei.

En aquest procés, l'acord signat el passat 15 de maig, entre els representants del govern de la Generalitat i de la Comissió Promotora, després d'una negociació intensa, superant distàncies i dificultats, ha estat un pas decisiu que va aplanar el camí fins arribar a la práctica unanimitat en la ponència, i després, en la Comissió de treball.
Per valorar aquesta llei, no n'hi ha prou amb el debat rigorós i jurídic al Parlament, cal apropar-se i dialogar amb la gent més vulnerable, informar i escoltar les seves opinions, atendre les seves necessitats i sentiments.

En un recent acte a Girona, amb la gent colpejada per l'atur de llarga durada, amenaçats per desnonaments, senyores grans, nous catalans i novíssimes catalanes, després explicar-los el contingut de la proposta de llei, i respondre als seus dubtes i preguntes, em van abraçar amb una calor humà excepcional, l'alegria i l'esperança il·luminaven els seus rostres, les seves frases d'agraïment encara ressonen al meu cap.

Aquests abraçades, aquestes emocions d'esperança, d'agraïment, vull compartir-los amb tots vostès, amb els qui amb el seu vot donaran llum a aquesta llei, amb el govern que haurà d’arremanga-ser per implementar la llei, amb totes les entitats i persones que han fet possible arribar a lameta, naturalment amb tots els activistes que han participat en la Comissió Promotora.

Vull recordar a totes les persones que al llarg d'aquests anys han patit les conseqüències de la pobresa, als que ens han abandonat víctimes de la desesperació. El seu sofriment i esperances, han estat el combustible que ens ha fet perseverar fins assolir aquest gran dret social.

Finalment, algunes reflexions en veu alta. ¿S'imaginen com seria la nostra societat si aquesta llei s'hagués aprovat l'any següent d'aprovar-se l'Estatut d'autonomia? ¿Quant dolor s'hauria evitat? ¿Com és possible que una proposta de llei tramitada per via d'urgència hagi trigat tant? Per ventura, ¿no hauria de millorar-se la llei de la iniciativa legislativa popular per evitar que es repeteixi aquest exasperant retard?

Finalment, els anunciem, que la Comissió Promotora continuarà el seu treball per informar sobre aquesta llei i ajudar a la seva plena implementació.
Gràcies de nou per escoltar les meves paraules. Els asseguro, que un cop aprovin aquesta llei, aquesta nit, dormiré molt feliç. Estic segur què vostès també.

 ___________________________________________________________________________________

Intervención de Diosdado Toledano al pleno del parlamento 12 de julio sobre la propuesta de ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía

Muy honorables Presidenta del Parlamento y Presidente de la Generalidad

Honorables Consejeros y Consejeras

Señores Diputados y Señoras Diputadas

Señores y señores invitados

El 26 de marzo de 2014, en este mismo atril, tras presentar el proyecto de ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía, apelamos a la responsabilidad de los señores y señoras diputados para no defraudar la esperanza que significa este importante derecho social.

Hoy, 12 de julio 2017, será una fecha histórica que recordará el pueblo de Cataluña, especialmente su gente más vulnerable, cuando ustedes voten favorablemente la propuesta de ley.

La Renta Garantizada de Ciudadanía es un derecho social que protege y ampara a toda la ciudadanía de nuestro país. En un sistema económico injusto, inestable, inseguro, que como dijo el papa Francisco mata, este derecho social es un auténtico salva-vidas para todos.

Es, también, un importante avance en la cohesión social, en la redistribución de la riqueza y reducción de la desigualdad, en el empoderamiento de las personas, en la mejora de sus condiciones de vida, que las hace más libres.

La pobreza en Cataluña sigue en tasas muy elevadas, la pobreza severa (últimos datos de Idescat) afecta al 6,7% de la población, crece la pobreza infantil, se extiende la pobreza laboral con la precariedad y la devaluación de los salarios, muchos pensionistas malviven con prestaciones por debajo del umbral de pobreza. En definitiva, la mejora estadística del crecimiento económico no se ha trasladado a la mayoría social, ni a la población más vulnerable.

Acabar con la pobreza, exige también, otras medidas, otras políticas, que vayan a la raíz de su causa. Hay que avanzar hacia el pleno empleo en condiciones estables y dignas, repartiendo el trabajo y la riqueza, reforzando y mejorando el sistema de protección social.

Esta larga lucha por la Renta Garantizada de Ciudadanía, rescatando del olvido el artº 24.3 del Estatuto de autonomía refrendado en 2006, culmina hoy, gracias al esfuerzo y la colaboración de mucha gente solidaria: de las 121.191 personas que firmaron la iniciativa legislativa popular, del trabajo de cientos de personas fedatarias, y miles de colaboradores/as, al apoyo de 76 entidades cívicas, sociales y políticas representativas de una amplia pluralidad en la sociedad, a las mociones de apoyo de 52 ayuntamientos y del Consejo del Valle de Aran, que representan a una mayoría de la ciudadanía de nuestro país.

En esta gran tarea, queremos reconocer el trabajo de los diputados y diputadas, asesores/as, al letrado sr. Xavier Muro, que han participado en la ponencia a lo largo de dos legislaturas. Gracias a su actitud dialogante, a su voluntad de llegar a un compromiso para hacer efectiva esta ley, se han podido sortear todos los obstáculos. Todos hemos realizado concesiones, sobre nuestras posiciones iniciales, hasta conseguir un amplio consenso en la redacción de esta ley.

En este proceso, el acuerdo firmado el pasado 15 de mayo, entre los representantes del gobierno de la Generalitat y de la Comisión Promotora, tras una negociación intensa, superando distancias y dificultades, ha sido un paso decisivo que allanó el camino hasta llegar a la práctica unanimidad en la ponencia, y después, en la Comisión de trabajo.

Para valorar esta ley, no basta con el debate riguroso y jurídico en el Parlamento, hay que acercarse y dialogar con la gente más vulnerable, informar y escuchar sus opiniones, atender sus necesidades y sentimientos.

En un reciente acto en Girona, con la gente golpeada por el paro de larga duración, amenazados por desahucios, señoras mayores, nuevos catalanes y novísimas catalanas, tras explicarles el contenido de la propuesta de ley, y responder a sus dudas y preguntas, me abrazaron con un calor humano excepcional, la alegría y la esperanza iluminaban sus rostros, sus frases de agradecimiento aún resuenan en mi cabeza.

Estos abrazos, estas emociones de esperanza, de agradecimiento, quiero compartirlos con todos ustedes, con quienes con su voto darán luz a esta ley, con el gobierno que deberá arremangarse ser para implementar la ley, con todas las entidades y personas que han hecho posible llegar a la meta, naturalmente con todos los activistas que han participado en la Comisión Promotora.

Quiero recordar a todas las personas que a lo largo de estos años han sufrido las consecuencias de la pobreza, a los que nos han abandonado víctimas de la desesperación. Su sufrimiento y esperanzas han sido el combustible que nos ha hecho perseverar hasta alcanzar este gran derecho social

Finalmente, algunas reflexiones en voz alta. ¿Se imaginan cómo sería nuestra sociedad si esta ley se hubiera aprobado el año siguiente de aprobarse el Estatuto de autonomía? ¿Cuánto dolor se habría evitado? ¿Cómo es posible que una propuesta de ley tramitada por vía de urgencia haya tardado tanto? Acaso, ¿no debería mejorarse la ley de la iniciativa legislativa popular para evitar que se repita este exasperante retraso?

Finalmente, les anunciamos, que la Comisión Promotora continuará su trabajo para informar sobre esta ley y ayudar a su plena implementación.

Gracias de nuevo por escuchar mis palabras. Les aseguro, que una vez aprueben esta ley, esta noche, dormiré muy feliz. Estoy seguro qué ustedes también.

Prensa:

http://www.lavanguardia.com/politica/20170712/424081802431/parlament-aprobacion-renta-garantizada-de-ciudadania-unanimidad.html

 

https://elpais.com/ccaa/2017/07/12/catalunya/1499877419_998361.html

http://www.ara.cat/societat/Parlament-aprova-definitivament-garantida-ciutadania_0_1831017048.html

http://www.naciodigital.cat/noticia/134715/parlament/aprova/renda/garantida/ciutadania/unanimitat

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/parlament-aprova-unanimitat-renda-garantida-ciutadania-6164420

http://www.vilaweb.cat/noticies/el-parlament-aprova-per-unanimitat-la-renda-garantida-de-ciutadania/

http://www.publico.es/public/renda-garantida-ciutadania-obte-suport-tot-parlament.html

http://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/770781/parlament-aprova-per-unanimitat-renda-garantida-ciutadania

https://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies/index.html?p_id=270279594

http://www.ccma.cat/324/aprovada-per-unanimitat-la-renda-garantida-de-ciutadania/noticia/2799438/

http://beteve.cat/renda-minima-garantida-ciutadania-setmana-dignitat/

http://www.elnacional.cat/ca/politica/parlament-renda-garantida_173982_102.html

http://www.diaridegirona.cat/catalunya/2017/07/13/parlament-aprova-renda-minima-garantida/856462.html

http://www.digital-h.cat/web/digital-h/noticia/societat/-/journal_content/56_INSTANCE_43Th/11023/11534503

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1193033-validacio-per-unanimitat-de-la-renda-garantida.html?utm_source=twitter&utm_medium=xarxes&utm_campaign=xarxes